R e g ul a m e nt   T o mb ola

REGULAMENTUL DE PARTICIPARE LA TOMBOLA  ANIVERSARE 10 ANI

SECȚIUNEA 1.

ORGANIZATOR Organizatorul Tombolei  „ ANIVERSARE 10 ANI” (denumită în cele ce urmează „Tombolă”) este SC EUGEN SERVICE COMPUTER SRL, având sediul în SEBES, str. Stefan cel mare, nr. 2, număr de ordine la Registrul Comerțului J01/579/2010, cod de înregistrare fiscală RO27517026, cont bancar numărul RO60BTRL00101202S92281XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Dobrescu Eugen, în calitate de Administrator (denumită în cele din urmă „Organizatorul”). Participanții la Tombolă sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Tombolei (denumit în continuare „Regulament”), potrivit celor menționate mai jos. Regulamentul va fi afișat de Organizator în toate punctele sale de lucru, pe site-ul https://www.eugenservicecomputer.ro/tombola si pe pagina de facebook https://www.facebook.com/escomp . Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, putându-l solicita la fiecare punct de lucru. Lista punctelor de lucru ale Organizatorului pot fi vizionate pe site-ul www.eugenservicecomputer.ro.

SECȚIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI

Tombola este organizată și desfășurată în toate punctele de lucru ale Organizatorului de pe teritoriul României.

SECȚIUNEA 3. DURATA TOMBOLEI

Tombola se desfășoară in perioada 10.09.2020 ora 00.00  – 10.10.2020 ora 00.00. Extragerea se va desfăşura după cum urmează :

 • In data de 13.10.2020 la ora 10.00 se va efectua tragerea la sort a castigatorilor, acordându-se premiile dupa cum urmeaza:
 • Premiul I – imprimanta Pantum M7300FDW
 • Premiul II – SSD KINGSTON 120GB
 • Premiul III – licenta Kaspersky antivirus 3pc – 1 an

 

Tombola se desfășoară cu respectarea exclusivă a prezentului Regulament. Durata tombolei nu poate fi prelungită sau scurtată.

SECȚIUNEA 4. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Participanţii la tombolă sunt persoane fizice sau firme care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. are cetățenia română și domiciliul în România sau are cetățenie străină, dar cu drept de ședere în România;
 2. are vârsta minimă de 10 ani,împliniţi la data începerii tombolei;
 3. a achiziţionat un produs de minim 60 lei de la firma organizatoare a tombolei in perioada 10.08.2020 ora 00.00 pana la 10.09.2020 ora 00.00;
 4. a achitat contravaloarea prudusului si detine bonul fiscal;
 5. nu este angajat al Organizatorului, nici soț/soție a angajatului și nici rudă de gradul I (copii și părinți) cu acesta sau soțul/soția tuturor acestor persoane; Prin participarea la campanie, participantul accepta integral şi liber consimţit prevederile acestui Regulament.

SECȚIUNEA 5. MODUL DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI

Participarea la tombola se face prin completarea unui talon cu datele si atasarea de acesta a bonului fiscal

S E C Ț I U N E A 6. D E S C R I E R E A S I S T E M U L U I D E P R E M I E R E A T O M B O L E I

Extragerea premiilor de face dupa cum urmeaza:

 • Se va extrage primul talon castigator al premiului I
 • Se va extrage doua taloane castigatoare ale premiului II
 • Se vor extrage trei taloane castigatoare ale premiului III.

Castigatorii vor fi sunati pentru anuntarea premiului si de asemenea vor fi publicati pe pagina de internet a firmei.

SECȚIUNEA 7. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Tombolă se vor rezolva pe cale amiabilă sau dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul angajatorului.

SECȚIUNEA 8. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Organizatorul se obligă să furnizeze informațiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și să prelucreze datele cu caracter personal ale participanților la prezenta Tombolă în scopul prezentei Tombole și în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date. Ca atare, Organizatorul, Agenția de Publicitate și subcontractanții acesteia se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale (data și locul nașterii, semnatura, numarul de telefon, e-mailul, adresa, imaginea, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate/pașaport) ale participanților și câștigătorilor la prezenta Tombolă și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare. Participanții la Tombolă, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii nr. 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și dreptul de a se adresa justiției (art. 18). Prin simpla participare la Tombolă, participantul este de acord ca datele sale să intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate și folosite în viitor pentru transmiterea de noi oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing, precum și în cadrul prezentei Tombole. Prin acceptarea premiului tombolei, câștigătorului autoturismului este de acord ca imaginea sa sa fie folosita in promoții, mesaje publicitare și de marketing pe care le va desfasura SC EUGEN SERVICE COMPUTER  SRL cu privire la TOMBOLA.

 

S E C Ț I U N E A 9. R E G U L A M E N T U L T O M B O L E I

Regulamentul este întocmit și afișat pe site–ul web al Organizatorului, www.eugenservicecomputer.ro , pe toată durata Tombolei. Regulamentul poate fi oferit la cererea expresă a solicitantului la punctele de lucru ale Organizatorului. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după ce anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări a fost publicat pe site–ul web al Organizatorului. Orice modificare a regulilor de participare la Tombolă, a mecanismului Tombolei sau a perioadei de validitate vor fi evidențiate într–un act adițional și publicate pe site–ul web al Organizatorului cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. Participarea la această tombolă implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

S E C Ț I U N E A 1 0. D R E P T U R I L E D E F O L O SI R E Ș I P R O P R I E T A T E A S I S T E M U L U I D E P R E M I E R E Această metodă de promovare și de premiere este unică și toate drepturile de folosire aparțin lui SC EUGEN SERVICE COMPUTER SRL care este proprietarul metodei. SC EUGEN SERVICE COMPUTER SRL are dreptul să folosească în mod gratuit această metodă de promovare.